סדנת תחקיר – "ג'ק בקופסא"

הסדנא מתחלקת לארבעה שלבים

 1. הרצאת פתיחה – הכרות עם המתודולוגיה, הצגת שלבי התחקיר, יתרונות וחוזקות באימוצו ככלי לשינוי תרבותי בארגון.
 2. תכנון פרויקט – המשתתפים מתחלקים לקבוצות, מקבלים הנחיות וחומרי עזר ומתכננים ביצוע פרויקט ייצור מוצרים ללקוחות.
 3. ביצוע הפרויקט – כל קבוצה נכנסת לתהליך ייצור על בסיס התוכנית שגיבשה.
 4. תחקיר מנוהל – כל קבוצה, על בסיס ההכרות עם המתודולוגיה בצרוף טפסים שהותאמו לתחקיר הפרויקט, מבצעת תחקיר יחד עם הכוונת המנחה, של ההכנות והפרויקט אותו ביצעו.
 

תוצרי התחקיר מוצגים על ידי כל קבוצה בפני כלל המשתתפים

 • נציג מכל קבוצה יציג את שאלת התחקיר, שלושה פערים משמעותיים, שלושה לקחים מרכזיים והמשימות שיש לבצע כתוצאה מהלקחים.
 • כל קבוצה תציג לקח גנרי מהתחקיר, שניתן ליישמו באחד מתחומי הפעילות של הארגון.

המשתתפים פועלים בקבוצות

 • הפעילות מוכוונת להגביר את החשיפה וההתנסות לכל אחד משלבי הפעילות.
 • כל משתתף ייקח חלק משמעותי בפעילות.

הפעילות מתקיימת בחדר הרצאות

 • לאחר הרצאת הפתיחה מתבצעת עבודה קבוצתית סביב שולחנות באופן שיאפשר את ביצועו של הפרויקט.

משך הפעילות 5 – 7 שעות

 • מספר משתתפים מינימאלי לקיום הסדנא – 8.     
 • מספר משתתפים מכסימלי לסדנא – 24.