הנגשה ארגונית

מדיה מחשובית המנגישה את המידע הארגוני הנדרש לעובדים, באופן שיבטיח התנהלות אחידה על פי נהלי הארגון, בסדר ובשיטה שיאפשרו אופטימיזציה של תהליכי העבודה, מניעת תקלות ומזעור סיכונים.

הוראות עבודה

הוראות עבודה/נהלי הארגון נמצאים כיום בדרך כלל בפורטל הארגוני באופן שמקשה על העובד לעשות שימוש במידע על בסיס יומי.

המערכת תאפשר נגישות בזמן אמת, בממשק פשוט וידידותי למשתמש, להוראת העבודה ותהפוך אותה לכלי תומך פעילות בזמן אמת. כחלק מהמענה, אנו מציעים ריענון של הוראות העבודה וכתיבתן באופן אשר ידייק את הפעילויות הנגזרת מהן, יצירת אחידות תפעולית המשקפת את הידע הארגוני המצטבר, בין כלל העובדים והצבת מערכת המקטינה באופן משמעותי את הסיכוי לטעות אנוש בשל עבודה הנשענת בעיקרה על זיכרון וניסיון אישי של העובד.

 

פעולות שגרה

בכל מקום בו מתבצעות פעולות שיגרה על ידי עובד, הגורם האנושי הופך להיות גורם כשל משמעותי שעלול מתוך "מלכודת השיגרה" לייצר תקלה או אירוע היוצא מכלל שליטה.

המערכת מנגישה את כלל פעולות השגרה המבוצעות בארגון באופן שאינו מצריך את העובד לבצע את הדברים רק על סמך זכרונו וניסיונו האישי ועל "אוטומט". המערכת מציגה בפני העובד את רצף הפעולות אותו עליו לבצע במסגרת עבודתו, תוך בקרה מחשובית של ביצוע כל השלבים.

הערה: ישנה אפשרות לחבר את המערכת למערכת המחשב המרכזית של הארגון על מנת לתעד ולעקוב אחר הפעולות באופן שיאפשר בקרה קפדנית וצבירת ידע וזיכרון ארגוני.

הוראות אחזקה

הוראות האחזקה יתבססו על קשר עם מערכת המחשוב במרכזית על מנת לוודא ביצוע הפעולות הנכונות, תעודן במערכות הרלוונטיות באופן שיבטיח רציפות פעולות אחזקה, בניית זיכרון ארגוני ויכולת לתזמן את פעילויות האחזקה העתידיות בארגון.

המערכת תציג בפני איש האחזקה את סדר הפעולות הנדרש לביצוע פעולת האחזקה, את כלל המק"טים של הרכיבים הנדרשים לביצוע, כמו גם מקרים ותגובות במידה ומסיבה כל שהיא, ההליך אינו יכול להתנהל כסדרו.

מקרים ותגובות

במקרים רבים, אנו נתקלים במצבים תפעוליים השונים מהמוכר לנו כבדרך שגרה.

בניית מערכת של מקרים ותגובות בהתאם למאפייני הארגון, תאפשר לעובד לזהות את אותם המקרים החורגים מהשגרה המוכרת, לזהות את התרחיש עימו הוא מתמודד ובאמצעות המערכת לנתב עצמו לאופן הפעולה הרצוי, אשר ייתן מענה נכון ומדויק לסיטואציה עימה הוא מתמודד.

מצבי חירום

ארגונים ומפעלים נדרשים לעיתים להתמודד עם מצבי חירום/קיצון המתפתחים בשטח בשל כשל טכני ו/או בשל טעות אנוש.

המערכת תנגיש לכלל העובדים רשימות תיוג בהתאם לתפקידם במבנה הארגון, בה יקבע סדר הפעולות הנדרש, על מנת להכיל את האירוע בזמן הקצר ביותר, להבטיח שלא יהיו פגיעות בנפש, למזער עד כמה שניתן את הפגיעה בנכסי החברה ולאפשר את חזרתו של המפעל/ארגון לעבודה סדירה בפרק הזמן הקצר ביותר.