סדנת תחקיר – "ג'ק בקופסא"

 • הסדנא מתחלקת לארבעה שלבים

  1. הרצאת פתיחה – הכרות עם המתודולוגיה, הצגת שלבי התחקיר, יתרונות וחוזקות באימוצו ככלי לשינוי תרבותי בארגון.
  2. תכנון פרויקט – המשתתפים מתחלקים לקבוצות, מקבלים הנחיות וחומרי עזר ומתכננים ביצוע פרויקט ייצור מוצרים ללקוחות.
  3. ביצוע הפרויקט – כל קבוצה נכנסת לתהליך ייצור על בסיס התוכנית שגיבשה.
  4. תחקיר מנוהל – כל קבוצה, על בסיס ההכרות עם המתודולוגיה בצרוף טפסים שהותאמו לתחקיר הפרויקט, מבצעת תחקיר יחד עם הכוונת המנחה, של ההכנות והפרויקט אותו ביצעו.
 • תוצרי התחקיר מוצגים על ידי כל קבוצה בפני כלל המשתתפים

  • נציג מכל קבוצה יציג את שאלת התחקיר, שלושה פערים משמעותיים, שלושה לקחים מרכזיים והמשימות שיש לבצע כתוצאה מהלקחים.
  • כל קבוצה תציג לקח גנרי מהתחקיר, שניתן ליישמו באחד מתחומי הפעילות של הארגון.
 • המשתתפים פועלים בקבוצות

  • הפעילות מוכוונת להגביר את החשיפה וההתנסות לכל אחד משלבי הפעילות.
  • כל משתתף ייקח חלק משמעותי בפעילות.
 • הפעילות מתקיימת בחדר הרצאות

  • לאחר הרצאת הפתיחה מתבצעת עבודה קבוצתית סביב שולחנות באופן שיאפשר את ביצועו של הפרויקט.
 • משך הפעילות 4 - 6 שעות, מותנה במספר המשתתפים

  • מספר משתתפים מינימאלי לקיום הסדנא – 8.     
  •  מספר משתתפים מכסימלי לסדנא – 24.